Loading...

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

KADİFETEKS MENS. SAN. A.Ş. (“Kadifeteks” olarak adlandırılacaktır) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 • Veri Sorumlusu

Kadifeteks olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerimizin planlanması,
 • Sektör hakkında sizleri internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek,
 • Hizmet bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,
 • Kadifeteks tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • Kadifeteks hizmetlerine ilişkin şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Kadifeteks tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi.

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, topluluk şirketlerimize ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

İş başvurularının değerlendirilmesi ve çalışan/stajyer adaylarının seçilmesi süreçlerine özgü olarak KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanız alınarak topluluk şirketlerimize aktarılacaktır.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitemiz üzerinden iş başvuru formunun ve diğer formların tarafımıza gönderilmesi kapsamında elektronik ortamdan elde edilmektedir:

 • KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • O.S.B. 30. Cad. No: 35 38070 Melikgazi / Kayseri  adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kadifeteks@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@aldora.com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kadifeteks, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 • Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Kadifeteks kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

ÖNERİ VE ŞİKAYET SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KADİFETEKS MENS. SAN. A.Ş. (Bundan sonra “KADİFETEKS” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

KADİFETEKS olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; KADİFETEKS’in hizmetlerinin kalitesinin artırılması için varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve bu doğrultuda iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının f bendindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanmak suretiyle işlenecek olup; aynı amaç ve hukuki sebep dahilinde tedarikçilerimizle paylaşılacaktır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, web sitemizde bulunan iletişim formunun doldurulması ile, sosyal medya, eposta ve destek hatlarımız aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • O.S.B. 30. Cad. No: 35 38070 Melikgazi / Kayseri adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kadifeteks@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@aldora.com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

“Değerli Müşterimiz,

Kadifeteks Mensucat Sanayi A.Ş.(“Kadifeteks”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Kadifeteks olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; Kadifeteks’in hizmetlerinin kalitesinin artırılması için varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve bu doğrultuda iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının f bendindeki hukuki sebebe dayanmak suretiyle işlenecek olup; aynı amaç ve hukuki sebep dahilinde tedarikçilerimizle paylaşılacaktır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan web sitemizde bulunan iletişim formunun doldurulması ile, sosyal medya, eposta ve destek hatlarımız aracılığıyla aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde düzenlenen haklarınız saklıdır. Daha detaylı bilgiye web sitemizde bulunan Müşteri Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.”